Tổng hợp tiện ích Online trên website Random.com.vn:


Tiện ích văn bản

Tiện ích Random

Tiện ích Code

Tiện ích họ tên

Tiện ích tiền tệ

 1. Tiện ích văn bản

  1. Chuyển đổi chữ hoa và chữ thường
  2. Chuyển đổi chữ không dấu và có dấu
  3. Chuyển văn bản thành đối tượng JSON
  4. Sắp xếp danh sách văn bản
  5. Tách dòng văn bản thành cột
  6. Tạo kiểu chữ đẹp
  7. Thêm tiền tố và hậu tố vào văn bản
  8. Xóa tất cả dòng trống (Empty)
  9. Lọc số từ văn bản
  10. Đếm số ký tự, số từ, khoảng trắng,...
  11. Tìm và thay thế (Find and Replace)
  12. Xóa số khỏi văn bản
  13. Xóa trùng lặp
 2. Tiện ích Code

  1. Tạo mã QR
  2. Tạo danh sách ul-li-ol trong HTML
  3. Mã hóa / Giải mã - BASE64
  4. Mã hóa nhị phân / Giải mã nhị phân
  5. Mã hóa URL / giải mã URL
 3. Tiện ích họ tên

  1. Tìm tên tiếng Anh theo ngày tháng năm sinh
  2. Tìm tên tiếng Trung theo ngày tháng năm sinh
  3. Tìm tên tiếng Lào theo ngày tháng năm sinh
 4. Tiện ích Random

  1. Chia nhóm ngẫu nhiên
  2. Chiếc nón kỳ diệu
  3. Random số ngẫu nhiên
  4. Tạo mật khẩu ngẫu nhiên
  5. Vòng quay ăn nhậu
  6. Vòng quay màu sắc
  7. Vòng quay may mắn
  8. Vòng quay số
  9. Vòng quay tên
  10. Vòng quay trúng thưởng
 5. Tiện ích tài chính

  1. Tính tiền lãi
  2. Tính lịch trả nợ với dư nợ giảm dần
  3. Tính lịch trả nợ với dư nợ gốc
  4. Quy đổi giá vàng thế giới